Man en sombra

iPhone X, ISO640, 4mm, f/1.8, 1/26”

Esta foto foi máis de casualidade que de outra cousa, pero ten o seu aquel de momento porque horas máis tarde xa non sería posíbel a repetila.

Ese día saín moi cedo da casa, e ao chegar á rúa notei unha iluminación moi dura e esaxerada que ata ese intre non sentira xamais... e non, non era un OVNI.

Ao carón do meu fogar estaban reformando un negocio e déronse dúas casualidades. A primeira e máis determinante foi que cando colocaron os novos focos que iluminaban a entrada, o logotipo e  o escaparate do local, un deles debeuse soltar e apuntaba cara unha parede que non tiña nada que ver. E a segunda foi que por algún tipo de descoido, deixaran as lámpadas acendidas. Ese era o motivo de que notase unha luz pouco habitual ao saír, non debería estar aí.

Pero rapidamente veume á cabeza esta imaxe producida pola propia sombra da miña man grazas a potente iluminación que lle chegaba desde esa lámpada, porque potencia tíñache unha pouca. Ao cabo de dúas horas, un operario subido a unha escaleira, colocaba o foco no seu sitio.

Porén, eu puiden obter unha imaxe cuxa linguaxe visual apoiase principalmente no espazo negativo formado pola silueta da man e a textura que produciu a parede.
Esta foto fue más de casualidad que de otra cosa, pero tiene su punto de momento porque al día horas más tarde ya no sería posible repetirla.

Ese día salí muy temprano de casa y al llegar a la calle noté una iluminación muy dura y exagerada que hasta ese instante no había sentido jamás... y no, no era un OVNI.

Al lado de mi hogar estaban reformando un negocio y se dieron dos casualidades. La primera y la más determinante fue que cuando colocaron los nuevos focos que iluminaban la entrada, el logotipo y el escaparate del local, uno de ellos se debió soltar y apuntaba hacia una pared que no tenía nada que ver. Y la segunda fue que por algún tipo de descuido, dejaran las bombillas encendidas. Ese era el motivo de que notase una luz poco habitual al salir, no debería estar ahí.

Pero rápidamente me vino a la cabeza esta imagen producida por la propia sombra de mi mano gracias a la potente iluminación que le llegaba desde la lámpara, porque potencia tenía una poca. Al cabo de dos horas, un operario subido a una escalera, colocaba el foco en su sitio.

Sin embargo, yo pude obtener una imagen cuyo lenguaje visual se apoya principalmente en el espacio negativo formado por la silueta de la mano y la textura que produjo la pared.


Comentarios